?>

Om ni har frågor kan ni kontakta oss via telefon eller mail. Det är helt kostnadsfritt att kontakta oss för att beskriva er problemställning.

Familjerätt

I livet sker det förändringar, till exempel att en person i ens närhet går bort eller att man skall separera. Vi hjälper dig med de handlingar som behöver upprättas i olika situationer.

Bouppteckning

En bouppteckningsförrättning skall normalt hållas inom tre månader från dödsfallet. I bouppteckningen tecknar man ned den avlidnes tillgångar och skulder samt vem som är ägare till egendomen (dödsbodelägare). Dödsbodelägarna och eventuella efterarvingar skall kallas till bouppteckningsförrättningen. När bouppteckningen är klar registreras den på skattemyndigheten. Den registrerade bouppteckningen är den handling med vars hjälp man bland annat kan avsluta den avlidnes konto.

Arvskifte

Finns det flera dödsbodelägare i ett dödsbo upprättas ett arvskifte. Arvskifteshandlingen visar på fördelningen av tillgångarna mellan dödsbodelägarna. Det är viktigt att man innan skiftet sätter av medel för eventuellt kommande kostnader så som kvarstående skatt efter en försäljning.

Testamente

Genom att upprätta ett testamente kan man styra över sina tillgångar efter sin bortgång. Ett testamente är en viktig handling och man har därför strikta formkrav för upprättandet. Testamentet skall för att vara giltigt bevittnas av två vid undertecknandet samtidigt närvarande personer.

Bodelning

När ett äktenskap eller samboskap upphör gör man en bodelning. Bodelningen är en överenskommelse mellan parterna om hur tillgångarna skall fördelas. Med en bodelningshandling kan man till exempel söka ensam lagfart på en fastighet. En bodelning kan också göras under pågående äktenskap för att föra över egendom från den ena maken till den andre.

Samboavtal

När man är sammanbor gäller sambolagen men sambolagen går att avtala bort. I ett samboavtal reglerar parterna vad som skall gälla i just deras förhållande.