Avtalsrätt

Avtalsrätt är det rättsliga område som koncentrerar sig på hur avtal kommer tillstånd, avtals giltighet samt avtalstolkning. Avtalsfrihet, det vill säga tanken om att parterna fritt får välja avtalspart och fritt bestämma avtalets innehåll är en grundläggande princip i vårt rättssystem. Inskränkningar i avtalsfriheten förekommer där speciella skyddsintressen gör sig gällande.